Eurobasket 2022 žaidimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 • Coagency, UAB žaidimas, vykstantis nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d. iki 2022 m. rugsėjo 18 d. 18 val.
 • Žaidimo vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Žaidimo taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Žaidime dalyvaujantys asmenys.

ŽAIDIMO VIETA, PRIZAS, TRUKMĖ

 • Žaidimas prasideda 2022 m. rugpjūčio 19 d., baigiasi – 2022 m. rugsėjo 8 d. 18 val.
 • Informacija apie Žaidimą ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.ltu.basketball.lt
 • Žaidimas rengiamas visoje Lietuvoje teritorijoje.

PRIZŲ FONDAS

 • Prizų fondas, toliau – prizai:
 • 5 000 eurų
 • Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Užsakovo.

AKCIJOS DALYVIAI

 • Žaidime gali dalyvauti tik fiziniai asmenys. Žaidime gali registruotis visi 18 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.
 • Akcijoje negali dalyvauti coagency, UAB ir darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Žaidimo laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina prizo atsiėmimo metu pasirašydami priėmimo-perdavimo aktą. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Žaidime ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas. Vėliau nustačius, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Žaidime, tapo prizo laimėtoju ir gavo prizą – prizas turės būti grąžintas.
 • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Žaidimo Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Žaidimo organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Žaidimo įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
 • Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Žaidime, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Žaidimo laikotarpį ir vienerius metus po Žaidimo laimėtojo paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.
 • Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:
  • „Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB coagency, Paupio g. 50-136, Vilnius, įmonės registracijos numeris 300078393, laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.
  • Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik A organizavimo tikslais.
  • Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Žaidime.
  • Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu info@coagency.lt
 • Žaidimo dalyvis gali bet kada kreiptis į Žaidimo Organizatorių el. paštu evelina@coagency.lt prašydamas panaikinti jo registracijos Žaidime duomenis, Žaidimo Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Žaidimo dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Žaidime gauti prizą.
 • Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai ir/ar Žaidimo Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Žaidimo dalyvių asmens duomenis.

DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

 • Žaidime norintis dalyvauti asmuo Žaidimo laikotarpiu (nuo 2022 m. Rugpjūčio 19 d. iki 2022 m. rugsėjo 8 d. 18 val.) turi atspėti visas 5 komandas, kurios išsirikiuos Europos vyrų krepšinio čempionate nuo 1 iki 5 vietos.
 • Žaidimo prizų laimėjimai yra ribojami.

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

Laimėtojas renkamas momentiniu būdu specialiai tam sukurta programa, kuri kintamu būdu generuoja laimėjimą, atsitiktine tvarka parinkdama vieną teisingai spėjusių.

 • Prizo laimėjimas Žaidimk dalyviui patvirtinamas el. laišku, kuris išsiunčiamas, kai prizo laimėtojas nurodo el. pašto adresą
 • Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Žaidime pagal šių Taisyklių 21 punkto reikalavimus, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Žaidimk Taisykles bei sąlygas. Žaidimo dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų bei Europos Sąjungos BDAR reglamento reikalavimus.

PRIZO ATSIĖMIMAS

 • Prizą saugo Žaidimo Užsakovo įgaliota šalis – Organizatorius UAB coagency, Paupio 136-50 g., Vilnius, įmonės registracijos numeris 300078393. Prizas laimėtojuu siunčiamas asmeniškai ar laimėtojo atstovui, pateikusiam notaro patvirtintą tinkamos formos įgaliojimą.
 • Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 27 ar 28 punkte nurodytų duomenų ir arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neišduodamas.
 • Atsiimdamas prizą, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą) ar pateikti kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę.
 • Atsiimant prizus, prizų laimėtojai ir Žaidimo Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai negali reikšti Žaidimo Užsakovui, Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.
 • Prizas laimėtojams bus pristatomi iki 2022 m. spalio 14 d., 17:00 val.
 • Jeigu Žaidimo organizatorius negali pristatyti prizo dėl Prizų laimėtojo kaltės iki 2022 m. spalio 14 d., 17:00 val., jie praranda savo prizo laimėtojo statusą ir prizai be jokios kompensacijos tampa Žaidimo Užsakovo nuosavybe.
 • Po 2022 m. spalio 14 d. pateikti skundai nenagrinėjami.
 • Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Užsakovas pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.
 • Užsakovo, Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.
 • Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Žaidimą yra tik informacinio pobūdžio.
 • Organizatoriaus sprendimu Žaidimas gali būti atšaukta, pakeista, įskaitant šių sąlygų pakeitimą.
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share
Skip to content